miércoles, 1 de abril de 2015

JIA DAO (CHIA TAO) [15.364] Poeta de China


Jia Dao  (Chia Tao)


Jia Dao (chino tradicional : 賈島; chino simplificado : 贾岛; pinyin : Jiǎ Dǎo; Wade-Giles : Chia Tao) (779-843)
Fue monje budista y luego pasó el resto de su vida en Chang’an, la capital.

En busca del ermitaño sin encontrarlo


Bajo los pinos pregunto
al pequeño mensajero:
Responde que fuiste  recoger
            hierbas silvestres
Y debes encontrarte en alguna parte
            más allá de las montañas:
La niebla es densa,
            ni él sabría
            dónde encontrarte.


en Poetas chinos de la Dinastía T’ang, 1961


For ten years I have been polishing this sword;
Its frosty edge has never been put to the test.
Now I am holding it and showing it to you, sir:
Is there anyone suffering from injustice? 

Jia Dao

Seeking but Not Finding the Recluse 

Under pines 
I ask the boy;
he says: 'My master's gone
to gather herbs.
I only know 
he's on this mountain,

but the clouds are too deep
to know where.' 

Tí Qīnglóngsì Jìnggōngfáng 

Yi Xī céng liúsù, 
Zhōngnán yáo luò shí. 
Gū dēng gāng shě yǎn, 
Cán qìng xuě fēng chuī. 
Shù lǎo yīn hán zhé, 
Quán shēn chū jǐng chí. 
Shūyōng qǐ yǒu shì, 
Duō shī shàngfang qī. 
No hay comentarios:

Publicar un comentario